Komunikaty

Walne zebranie sprawozdawcze

Tomaszów Mazowiecki, dnia 11 czerwca 2019

 Zarząd Klubu Sportowego Lechia  z siedzibą w Tomaszowie Maz., zwołuje  w siedzibie Klubu – Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 38 lokal 5  w terminie: pierwszy termin 27 czerwca 2019 r.  o godzinie 18.00, drugi termin 27 czerwca 2019 godz.  18:15   Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu z następującym porządkiem obrad: 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

KLUBU SPORTOWEGO LECHIA

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

 zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku w siedzibie Klubu

– pierwszy  termin  18:00

– drugi termin 18:15

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 1. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2018, podjęcie uchwały w tym zakresie.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, podjęcie uchwały w tym zakresie.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności  Stowarzyszenia  w roku 2018,  podjęcie  uchwały w  tym  zakresie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2018 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 1. Podjęcie uchwał  w  sprawie   udzielenia  Członkom  Komisji   Rewizyjnej  absolutorium  z wykonywania  obowiązków w roku obrotowym  2018.
 1. Sprawy różne.
 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.